استقبال کابل از ادامه همکاری های بریتانیا به افغانستان

بردولت جمهوری اسلامی افغانستان به نیابت از مردم این کشور از تصمیم اخیر کشور بریتانیا مبنی بر تداوم همکاری آن کشور با دولت و مردم افغانستان، در عرصۀ هاى انکشافى، نظامی و امنیتی استقبال می نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمک های بریتانیا برای افغانستان در دو بخش “امنیتی و انکشافی” ادامه خواهد یافت.

قرار است کمک های نظامی که شامل همکارى در عرصه مبارزه با تروریسم و آموزش قوای امنیتی و دفاعی کشور و همچنان کمک در بخش های انکشافی و اقتصادی می باشد، ادامه پیدا کند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرد که این همکارى ها بر بنیاد تهدید و منافع مشترک میان دو دولت و ملت استوار است.

دولت افغانستان باور دارد، از آنجائیکه خطر تروریسم بگونه مشترک منطقه و جهان را تهدید میکند، مبارزه مشترک با این پدیده میتواند آرامش را در منطقه تأمین نماید.

 در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است، از پیش زمینه هاى محو کامل نا امنى و سایر خطرات که کشورما و شرکاى بین المللى را تهدید میکند، رفاه و انکشاف اقتصادى افغانستان است، دولت افغانستان برای رسیدن به این هدف از کمک های شُرکای بین المللی خود مانند بریتانیا، سپاسگزاری می کند.

تداوم همکارى هاى بین المللى غرض تقویت نیروهاى امنیتى و دفاعى کشور، تعهد و موثریت این نیروها را نسبت به ماموریت سترگ شان بلند برده و باعث تقویت روحیه محاربوی آنان می گردد.

مسئولیت دفاع و تامین امنیت و مصؤنیت شهروندان کشور از مکلفیت هاى اصلى نیروهاى امنیتى و دفاعى افغانستان است و این نیرو ها در سال جارى با تعهد، از خودگذرى و شهامت ثابت نمودند که از عهده آن بخوبى بیرون آمده میتوانند.

 کمک هاى مالى و نظامى کشور شاهى بریتانیا و سایر همکاران بین المللى ما میتواند بهترین ممد موفقیت کشور ما در تامین صلح، ثبات و انکشاف اقتصادى شود.