استقبال کابل از ادامه همکاری های بریتانیا به افغانستان

۵ عقرب ۱۳۹۴

بردولت جمهوری اسلامی افغانستان به نیابت از مردم این کشور از تصمیم اخیر کشور بریتانیا مبنی بر تداوم همکاری آن کشور با دولت و مردم افغانستان، در عرصۀ هاى انكشافى، نظامی و امنیتی استقبال می نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمک های بریتانیا برای افغانستان در دو بخش “امنیتی و انکشافی” ادامه خواهد یافت.

قرار است کمک های نظامی كه شامل همكارى در عرصه مبارزه با تروریسم و آموزش قوای امنیتی و دفاعی كشور و همچنان کمک در بخش های انکشافی و اقتصادی می باشد، ادامه پیدا کند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرد که اين همكارى ها بر بنياد تهدید و منافع مشترک ميان دو دولت و ملت استوار است.

دولت افغانستان باور دارد، از آنجائیکه خطر تروریسم بگونه مشترک منطقه و جهان را تهدید میکند، مبارزه مشترک با این پدیده میتواند آرامش را در منطقه تأمین نماید.

 در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است، از پيش زمينه هاى محو كامل نا امنى و ساير خطرات كه كشورما و شركاى بين المللى را تهديد ميكند، رفاه و انكشاف اقتصادى افغانستان است، دولت افغانستان برای رسیدن به این هدف از کمک های شُرکای بین المللی خود مانند بریتانیا، سپاسگزاری می کند.

تداوم همكارى هاى بين المللى غرض تقويت نيروهاى امنيتى و دفاعى كشور، تعهد و موثريت اين نيروها را نسبت به ماموريت سترگ شان بلند برده و باعث تقویت روحیه محاربوی آنان می گردد.

مسئوليت دفاع و تامين امنيت و مصؤنيت شهروندان کشور از مكلفيت هاى اصلى نيروهاى امنيتى و دفاعى افغانستان است و این نيرو ها در سال جارى با تعهد، از خودگذرى و شهامت ثابت نمودند كه از عهده آن بخوبى بیرون آمده میتوانند.

 كمك هاى مالى و نظامى كشور شاهى بريتانيا و ساير همكاران بين المللى ما ميتواند بهترين ممد موفقيت كشور ما در تامين صلح، ثبات و انكشاف اقتصادى شود.

ادامه

استقبال

افغانستان

بریتانیا

کابل

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed