از بین بردن فساد، به وقت زیاد نیاز دارد

وزیر-صحت-عامهوزیر صحت عامه با تائید موجودیت فساد در بخش های صحی کشور معتقد است که از بین بردن فساد فعلی که میراثی از گذشته است، نیاز به وقت و دقت زیاد دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوولان صحی کشور همراه با نماینده گان کمیته تحقیق و ارزیابی فساد با حضور در نشست خبری از موجودیت فساد در بخش های صحی کشور خبر دادند.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه اظهار داشت که فساد در بخش های مختلف صحی موجود است؛ اما مبارزه جدی برای برداشتن آن جریان دارد.

وی با بیان این که فساد فعلی میراثی از حکومت گذشته است؛ گفت که بسیج همگانی با حضور و همکاری اقشار مختلف مردم یک از عملی ترین راه های مبارزه با فساد است.

وزیر صحت عامه افزود که مبارزه آغاز شده با فساد از سال گذشته، هنوزهم جریان دارد و انتقادها در مورد عدم مبارزه با فساد نادرست است.

فیروز تصریح کرد که در برابر اختلاس، عدم کیفیت، استفاده امکانات دولتی برای یک شخص، تبعیض و دیگر مشکلات در بخش صحت، ایستادگی خواهد شد.

وی ارسال پرونده ۶۴ کارمند مفسد وزارت صحت عامه به دادستانی را از جمله اقدامات برای مبارزه با فساد عنوان کرد.

به گفته منبع :«نمی توانیم خدمتکار خوب برای مردم باشیم مگر اینکه بپذیریم که فساد در کشور وجود دارد؛ اما خدمات با کیفیت می تواند دولت را در مبارزه با فساد کمک کند.»

از سوی دیگر وزیر صحت عامه معتقد است که عمق فساد به حدی است که اگر همه مردم دست به دست هم نداده و در راه مبارزه با آن بسیج نشوند، از بین نخواهد رفت.

فیروز اظهار داشت که حکومت گذشته هرچند دستاوردهای قابل قدری هم داشته؛ اما فساد و ناکامی های آن هنوز هم چالش عمده ای در راه ارائه خدمات با کیفیت صحی در کشور است.

با این حال، منبع بر اقداماتی در راه مبارزه با فساد در بخش صحی کشور اشاره کرده و از ایجاد سیستم تفتیش داخلی، معرفی مفسدین به دادگاه، اجیاد شورای طبی و جمع آوری ارقام دقیق به عنوان این کارکردها نام برد.

این در حالی است که با توجه به کمک های فراوانی که در بخش صحی کشور شده است، هنوز هم فساد در این بخش ها وجود دارد و مردم از ارائه خدمات بی کیفیت صحی به شدت شکایت دارند و همین امر باعث شده تا روزانه تعداد زیادی از مریضان برای تداوی به کشورهای همسایه بروند.