ارادهء حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات در زمان معین

مجلس مالی و اقتصادی 11 جوزای 1395 (3)رئیس جمهور تاکید می کند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در زمان تعیین شده از سوی حکومت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در جلسه امروز کابینه مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه رئیس جمهور ضمن تاکید به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در زمان تعیین شده، گفت :«ارادهء حکومت وحدت ملی برای برگزاری این انتخابات مطلقاً محکم و همه جانبه است.»

رئیس جمهور افزود که تدابیر امنیتی انتخابات در یک کمیته تحت نظر وزیر امور داخله صورت خواهد گرفت و انسجام امور مالی آن در یک کمیته دیگر تحت مدیریت وزیر مالیه صورت می گیرد.

همچنین کارهای عمومی چارچوب قانونی انتخابات به معاون دوم رئیس جمهور به همکاری وزیر عدلیه سپرده شد.

با این حال، رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که مجلس نماینده گان به زودترین فرصت ممکن، فرمان تقنینی را مورد تایید قرار دهد.

این در حالی است که پیشتر حکومت، خزان امسال را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی تعیین کرده بود، تصمیمی که از سوی نهادهای انتخاباتی و مجلس نماینده گان مورد قبول واقع نشده بود.