ادامه کار روی قانون انتخابات

ولسی جرگهء افغانستان طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات را با در نظر داشت سفارش های رییس جمهور کرزی دوباره تصویب کرد.ولسی جرگهء افغانستان از میان هشت مورد تعدیلات وارد شده از سوی رییس جمهور کرزی در طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات، صرف دو مورد آن را پذیرفته و با متباقی مخالفت کرد.

نماینده های مردم در طرح این قانون دو مادهء دیگر را نیز اضافه نمودند.وکلا در جلسهء عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در رابطه به طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات بحث های زیاد نمودند و سر انجام با تعدیلات و ازدیاد تازه به اکثریت آرا آن را به تصویب رساندند.

زمانی که عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، فیصله وکلا در این مورد را اعلام می کرد، تعدادی از نماینده های مردم شدیداً اعتراض نموده و این فیصله را غیر قانونی خواندند.آقای ابراهیمی در مورد فیصله وکلا چنین گفت:

در مورد قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمسیون مستقل انتخابات رای گیری شد و به اکثریت آرا به تصویب رسید.


حذف کلمهء مستقل از کمسیون مستقل انتخابات و خواست افراد برای عضویت در کمیتهء گزینش بدون معرفی از طریق پوهنتون ها دو مورد تعدیلات در طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی بودند که مورد تایید وکلا قرار گرفتند.

همچنان دو مادهء که در این قانون از سوی ولسی جرگه اضافه گردید، به اساس آن ریاست کمیتهء گزینش را رییس ولسی جرگه باید به عهده داشته باشد و فیصله نهایی در مورد انتخابات هم باید از سوی یک کمیتهء خاص صورت گیرد.ولسی جرگه می گوید که این کمسیون باید ۹ عضو داشته باشد که در ترکیب آن سه سه نماینده از کمسیون های مستقل انتخابات، شکایات انتخاباتی و نظارت از تطبیق قانون اساسی باشند.

ولسی جرگه قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات را به تاریخ ۲۵ ماه حمل تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاد.  حامد کرزی این قانون را توشیح نکرد و با وارد نمودن برخی تعدیلات دوباره به ولسی جرگه فرستاد.

ندادن عضویت به افراد دو تابعیته در کمسیون مستقل انتخابات، موجودیت یک منشی  در کنار دارالانشاء در این کمسیون و برخی مسایل دیگر از مواردی اند که با در نظر داشت ملاحظات رییس جمهور یک بار دیگر مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. اما شماری از اعضای ولسی جرگه تصویب این قانون را نه پذیرفته و می گویند که رییس ولسی جرگه در این زمینه از سلیقه شخصی کار گرفته است.

عبدالستار خواصی به نماینده گی از وکیلان معترض چنین می گوید:

« در مادهء نودو چهارم قانون اساسی آمده است، مواردی که از سوی رییس جمهور رد می گردد، صلاحیت ولسی جرگه است که با دو ثلث آرا آن را تایید و یا رد کند. اما این مساله با اکثریت ساده یا پنجاه جمع یک تصویب گردید که خلاف قانون اساسی است.


متاسفانه این قانون سلیقه یی بوده و به اساس سلیقهء گروه ها تهیه شده اما نماینده های مردم هرگز قانونی را که در عقب در های بسته تصویب شده باشد نمی پذیرند. من به صراحت می گویم که این قانون تصویب نگردیده است.»

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات از ماه ها به این طرف در شورای ملی زیر بحث قرار داشت. زمانیکه این قانون برای بار نخست در ماه میزان سال گذشته از سوی ولسی جرگه تصویب گردید، با مخالفت مشرانو جرگه روبرو شد و سر انجام شش ماه را در بر گرفت تا از سوی هر دو مجلس تصویب گردد.

طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات پس از تصویب ولسی جرگه برای تایید به مشرانوجرگه فرستاده می شود اما تا حال روشن نیست که سرنوشت این قانون به کجا کشانیده خواهد شد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *