ادامه خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور

شورای ژورنالیستان افغانستان از ادامه خشونت ها علیه خبرنگاران ورسانه های گروهی ابراز نگرانی کرده از دولت خواهان تطبیق قوانین وحفظ مصونیت خبرنگاران هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در نشست خبری که به همین مناسبت از سوی شورای ژورنالیستان افغانستان یکشنبه ۲۴  قوس درکابل برگزار شد، علیه توقیف عبدالملک مدیر مسول رادیوی محلی کوکچه انتقاد شده از نهاد های عدلی وقضایی تقاضا گردید که هرچه زود، آقای ملک آزاد شده با تخطی کننده حق وی برخورد قانونی صورت گیرد.

حفظ الله باریکزی رییس شورای خبرنگاران افغانستان میگوید که تهدید، لت وکوپ، توقیف ورفتار های بد علیه خبرنگاران درافغانستان به یک امر عادی تبدیل شده وادامه این مسایل سبب بروزمشکلات در برابرآزادی بیان خواهد شد ودرنهایت به دموکراسی نیم بند افغانی صدمه وارد میکند.

اقای باریکزی از فشار مجلس نماینده گان علیه تلویزیون ژوندون نیز انتقاد کرده میگوید که درست است که تلویزیون ژوندون یک تخطی رسانه ای را مرتکب شده است ولی باید ازمجاری قانونی وکمیسیون رسیده گی به تخطی های رسانه ای وبدنبال آن توسط نهاد های عدلی کشورمورد پیگرد قرار گیرد نه توسط مجلس بزرگان.

وی می افزاید« ما با قانون موافقیم ولی اگر هرنهاد به دل خود یک رسانه را بسته کند، مشکلات افزایش خواهد یافت وبی قانونی تقویت خواهد شد.»

سید داود یعقوبی مسول کمیسیون قانونمندی رسانه ها نیزمیگوید که نیروهای امنیتی کشور حق دستگیری یک خبرنگار را ندارند بلکه پس از حکم کمیسیون رسیده گی به تخطی رسانه ای این حق را بدست خواهند آورد، هرگاه پیش از حکم محکمه وهیات منصفه فردی به توقیف وآزار واذیت رسانه ای میپردازند جرم بزرگی را مرتکب میشوند.

او تصریح میدارد« کسانیکه علیه رسانه ها وخبرنگاران خشونت میکنند از دید قانون مجرم پنداشته میشود وجرمش هم عادی نیست چون فرد مجرم حق عمومی را تلف میکند ودربرابر یک ملت باید پاسخگوباشد بنابراین باید با مجرمان خشونت علیه خبرنگاران برخورد قانونی جدی صورت گیرد.»

شمس احمد زی نماینده حقوق بشر دراین کنفرانس میگوید آزادی بیان در افغانستان حق اساسی هر فرد واست هیج نهاد وفردی قبل از حکم محکمه حق برخورد جدی با خبرنگاران ورسانه ها را ندارد.

وی میگوید« هرگاه رسانه ها مصونیت نداشته باشد، دموکراسی درخطر است، پولیس قانونا وظیفه دارد تا مصونیت فرد واجتماع را تامین نمایند. حقوق بشر از تمام نهاد های ذیربط میخواهد که از گرفتاری خبرنگاران بدون الزام قانونی جدا خود داری ورزند.»

متین رییس اتحادیه خبرنگاران غور نیز از رفتار بد مسولان محلی غور با رسانه های وخبرنگاران شکایت دارد.

وی میگوید« در غور خبرنگاران توسط افراد ناشناس تهدید میشود وشخصا خودم از طرف افراد ناشناس مورد تهدید قرار گرفته ام.» وی همچنان از رفتار نادرست محمد امین توخی معاون ولایت غوردر برابر رسانه ها وخبرنگاران انتقاد میکند.

محمد ناصرمدیر مسول نشریه رسالت مدنی جوانان میگوید« من از جمله کسانی هستم که در ده بوری شهرکابل مورد لت وکوپ افراد ناشناس قرار گرفتم وتاکنون در این خصوص هیج اقدام توسط نهاد های امینتی صورت نگرفته است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *