اختصاص 2 میلیون دالر در بخش انکشاف مهارتهای کارگران

۲۶ عقرب ۱۳۹۲

قراردادی پروژه فنی حرفه ای به ارزش 2 میلیون دالر میان اداره حرکت، وزارت کار اموراجتماعی وشهدا معلولین و معینیت مسلکی و تخنیکی وزارت معارف کشور به منظور انکشاف مهارت های ملی کارگران درکابل به امضارسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حسام الدین همراه معین کار، وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که این وزارت درمرحله اول سروی شغلی را در رشته های هوتل داری، توریزم، راه آهن و ترانسپورت، معادن، پروسس و بسته بندی فراورده های زراعتی و صنایع دستی و قالین بافی در 5 ولایت انجام داد و 40 استندرد شغلی را در 5 رشته ای یاد شده انکشاف داده است.

اقای همراه می افزاید« هدف از مرحله سوم این برنامه تصدیق 40 استندرد شغلی ساخته شده و تدوین و انکشاف نصاب آموزشی فنی حرفه ای که صورت خواهند گرفت، توسط یک ارگان معتبر بین المللی میباشد و درنظر است که این استندرد ها از رشته معادن در اختیار ورازت معادن، توریزم و هوتل داری در اختیاروزارت اطلاعات وفرهنگ، خط آهن و ترانسپورت در اختیار وزارت های فواید عامه و ترانسپورت و بسته بندی و پروسس حاصیلات زراعتی و مواد عذایی در اختیار وزارت زراعت و مالداری قرار گیرد».

به گفته وی با تطبیق این پروژه تعداد اشتغال در بازار کار افغانستان افزایش خواهند یافت و در بهبود اقتصاد مملکت نیز تاثیر به سزایی خواهند داشت.

محمد نسیم اکبر رییس اداره حرکت بهترین نوع سرمایه گذاری را، سرمایه گذاری روی نیروی بشری و اموزش نیروی کار ماهرتعریف کرده برخی از مشکلات در اداره های دولتی وغیر دولتی افغانستان را به جذب افراد عدم غیر مسلکی ربط میدهد.

وی اضافه کرد« این 5 رشته زنجیره های از رشته های شغلی دارند که به خدمات نیاز دارند و همه این خدمات مسلکی فقط از طریق آموزش های فنی حرفه ای نظام مند ممکن به نظر می اید».

محمد آصف ننگ معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف میگوید که درنتیجه سروی انجام شده تشخیص شده است که در رشته های معادن، پروسس و بسته بندی مواد غذایی، هوتل داری وتوریزم، خط آهن وترانسپورت وصنایع دستی وقالین بافی خلای شغلی وجود دارند و این پروژه برمبنای تحقیقی که در مارکیت کار افغانستان صورت گرفته بود طرح و دیزاین شده است.

وی علاوه کرد« در مرحله سوم انکشاب نصاب و تدوین نصاب است که توسط وزارت معارف ساخته میشود وبه نظر می رسد برای 40 استندرد 5 رشته فوق حدود 40 تا 50 مضمون درسی لازم خواهند شد که این مرحله از پروژه کاملا در صلاحیت و مسولیت وزارت معارف قرار دارد».

به گفته ننگ با تطبیق این مرحله سه مرحله این پروژه اکمال شده سه مرحله دیگر باقی میمانند که عبارت از ارزیابی ومطابقت استندرد ها ونصاب با بازار کار، تطبیق وعملی سازی مرحله آموزشی پروژه وارجاع افراد آموزش دیده به وزارت کار وامور اجتماعی به منظور استخدام وکار یابی خواهند بود میباشد.

این پروژه از طرف اداره حرکت حمایت مالی شده توسط وزارت های کار وامور اجتماعی و معارف مشترکا تطبیق میگردد.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.