انتقاد جامعه مدنی از معارف و سیستم نظام آموزشی کشور

۲۸ سنبله ۱۳۹۲

جامعه مدنی افغانستان نظام آموزشی در کشور را بی کیفیت و ناکارا خوانده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درنشست خبری ای که امروز در کابل برگزار شد دکتر محمد جواد صالحی نویسنده وفعال مدنی افغانستان نظام آموزشی در معارف افغانستان را کاملا بی کیفیت وناکارا خوانده گفت که تمام وزرای که طی 12 سال گذشته در معارف افغانستان کار کرده اند، بدون تخصص در عرصه معارف بوده و بامسایل معارف برخورده سیاسی کرده اند.

آقای صالحی افزود« کتاب های درسی موجود معارف افغانستان مشکلات زیاد دارند که عدم ویرایش یکی از جمله همین مشکلات است که همه گی به ان واقف اند».

به قول صالحی کمبود زیرساخت و ضعف نظام سازی در معارف کشور از جمله مشکلات دیگری اند که روند آموزش وپرورش را به شدت تضعیف کرده اند.

او میگوید« فارغان صنف دوازدهم افغانستان نه تنها از تحقیق وکار در رشته های شان چیزی آگاهی ندارند که حتا از نوشتن موضوعات ابتدایی وعادی برای رفع مشکلات روزمره جامعه وخود شان نیز عاجزاند».

اجمل بلوچزاده فعال مدنی افغانستان هرچند کمیت معارف کشور با زمان طالبان و قبل از آن را قابل مقایسه نمیداند ولی او انتقاد میکند که نظام آموزشی موجود افغانستان به علت ضعف مدیریت وبرخورد های غیر تخصصی در نهاد های مربوط به معارف کشور پاسخگوی نیازهای عصری نمیباشد.

آقای بلوچزاده به بحران ها کانکور که در سال های گذشته اشارده کرده میگوید که شماراز دانش آموزانیکه  ازکانکور پذیرفته عبورکردند در جریان درس در برخی از دانشکده های دانشگاه به علت کمبود سواد و ناآگاهی با شیوه های تحقیق ودانش های مسلکی زجر می بینند.

آقای بلجوچزاده با قرائت قطعنامه از از سوی جامعه مدنی افغانستان خواهان توجه جدی حکومت افغانستان ونهاد های مسول در بهبود نظام آموزشی معارف کشورشد.

درهمین حال خانم حسینه شیرجان رییس عمومی موسسه کمک به معارف افغانستان میگوید که این موسسه از سال 2003 به این سو در نه 9 ولایت فعالیت های آموزشی داشته وهم اکنون در 13 مکتب  3000 تن دانش آموزدارد.

خانم شیرجان میگوید« فعالیت این موسسه مخصوص دختران بازمانده از مکتب، ازوداج کرده وکلان سن است اما ازمدت پنج ماه به این طرف دونرها فند این موسسه را قطع کرده اند».

او میگوید که وزارت معارف یا مسولیت این موسسه را بگیرد ویا بودیجه لازم برای ادامه فعالیت موسسه را بپردازد.

به گفته او بودیجه کافی وجود دارد، درحالیکه وزارت معارف همه ساله بیش از 50% بودیجه اش را مصرف کرده نمیتواند، بنابراین لازمی به نظر میرسد که وزارت معارف این کتله بزرگ یعنی دانش آموزان مکاتب موسسه کمک به معارف افغانستان را مساعدت مالی کند.

او ابراز نگرانی میکند که در مدت 5 ماه گذشته معاش تمام معلمان وکارمندان این موسسه باقی مانده واز جهتی هم مردم به این موسسه اجازه مسدود کردن را نمیدهند.

خانم شیرجان در حقیقت در کنار سکتور های دولتی وخصوصی نظام معار ف افغانستان مدل NGO یی معارف را نیزپیشنهاد میکند.

افغانستان

جامعه مدنی

ناکارا بودن نظام آموزشی

نظام آموزشی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.