آمادگی افغانستان برای تفاهمنامه حل مشکلات پناهجویان

عالمی بلخی وزیر مهاجرینافغانستان آماده مذاکرات و ایجاد تفاهمنامه با اتحادیه اروپا و اتریش است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان این مطلب را در دیدار با داکتر برگیتا سفیر غیر مقیم اتریش اظهار داشت.

به گفته بلخی، افغانستان آمادگی دارد تا در مورد حل مشکلات پناهجویان و مدیریت مشترک بحران مهاجرت با اتریش و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، تفاهمنامه امضا کند.

وی علت عمده مهاجرت های غیر قانونی را ناامنی های روانی و فیزیکی در کشور دانسته و فرار جوانان از کشور را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان دانست.

عالمی بلخی تصریح کرد که تیم تخنیکی ایجاد گردیده و در حال مذاکرات رسمی میان افغانستان و کشورهای اتحادیه اروپا هستند.

بر اساس معلومات منبع، جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی، پذیرش شهروندان افغانستان بر اساس قوانین، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی از مسایلی است که این تیم تخنیکی روی آن کار میکند.

وزیر امور مهاجرین اخراج اجباری را برای افغانستان و کشورهای میزبان مشکل ساز دانست و گفت کسانیکه مطابق به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی واجد شرایط پذیرش نیستند باید برای عودت دواطلبانه آنها مشوق هایی آماده گردد.

در عین حال، داکتر برگیتا، سفیر غیرمقیم اتریش گفت در دوماه آینده مسوده تفاهمنامه در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار خواهد گرفت.

بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۰۰۰ پناهجو در اتریش حضور داشت در حالی که در سال ۲۰۱۵ این آمار به ۲۵۵۰۰ افزایش یافته است.