آماده گی حکومت برای پذیرش بازگشت کننده گان

0,,18417048_303,00مقام ها در وزارت های کار و مهاجرین از آماده گی حکومت برای پذیرش پناهجویانی که از کشورهای اروپایی برگشت می کنند، خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (۵حوت) اولین کاروان پناهجویان افغانستان که پناهندگی آنها در آلمان پذیرفته نشده بود، به کشور برگشت.

اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در نشست خبری همراه با سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت که بازگشت این پناهجویان نشان دهنده آن است که قانون در تمام جهان رعایت می شود.

به گفته وی، این پناهنده گان شامل ۱۳ فامیل که در جمع آنها زنان و کودکان نیز شامل می باشد، می شود که برای پناهندگی شان دلایل مدلل نداشته و به کشور برگشت داده شده اند.

جرات اظهار داشت که بیشتر این بازگشت کننده گان در ولایت کابل جابجا شده و بخش دیگری از آنها نیز به ولایت های هرات، ننگرهار و بلخ انتقال داده می شوند.

از سوی دیگر، علی افتخاری، سخنگوی کار و امور اجتماعی نیز از آماده گی این وزارت برای جلب و جذب پناهجویان دوباره برگشت کننده به کشور به بخش های کاریابی خبر داد.

به گفته وی، در حال حاضر در ولایت های کابل، ننگرهار و بلخ مراکز خدمات کاریابی فعال بوده و هر کدام از برگشت کننده گان که حرفه ای حتی به صورت آماتور داشته باشد، به این مراکز جذب می شوند.

گفتنی است که در سال گذشته میلادی شمار زیادی از شهروندان کشور به دلایل بیکاری، ناامنی و فقر به کشورهای اروپایی پناهنده شده و درخواست پناهنده گی داده اند.