آغاز کار برای ۱۰۰ روز دوم با توجه به امکانات!

saadat_nadiriوزارت امور شهرسازی و مسکن از آغاز ۱۰۰ روز دوم کاری این وزارت خبر داده و ۱۰۰ روز اول را موفقیت آمیز دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، امروز (پنجشنبه ۱۴عقرب) از آغاز ۱۰۰ روز دوم کاری این وزارت خبر داد.

وی افزود که ۹۰ درصد برنامه های ۱۰۰ روز اول عملی شده و تنها ۱۰ درصد باقی مانده نیز در ۱۰۰ روز دوم کاری روی دست گرفته شده و به مرحله عملی شدن خواهد رسید.

نادری اظهار داشت که آغاز کار بالای سیستم مسکن، مطالعه مدلهای مشابه مسکن برای جلب سرمایه گذاری، تکمیل فاز اول شهرک رهایشی خواجه رواش و تکمیل کار ساخت شهرک رهایشی خوشحال خان از جمله برنامه های مهم در ۱۰۰ روز اول بود.

بر اساس معلومات منبع، برنامه ملی شهری، اصلاح مدیریت نظام شهری و مبارزه با فساد اداری، از جمله بخش های مهم برنامه های ۱۰۰ روز دوم است.

وزیر شهرسازی بیان داشت در قالب بخشهای ۱۰۰ روز دوم، ارزیابی دقیق ظرفیت های وزارت، ترتیب پلان منطقوی شهر فراه، ترتیب ماستر پلان شهر خوست، ۴ پلان استراتیژیک در ولایت های کاپیسا، سمنگان، لوگر و غزنی، طرح مقدماتی مسکن بالای زمین های قابل مسکن، تکمیل فاز اول پروژه امارات، تکمیل فاز دوم پروژه قصبه و تکمیل ساحات تعمیر پارلمان برای افتتاح گنجانده شده است.

در عین حال، نادری اظهار داشت که برنامه های گنجانده شده در ۱۰۰ روز دوم با توجه به امکانات موجود وزارت تهیه شده و عملی می شود تا به مانند ۱۰۰ روز اول، در تطبیق برنامه ها موفقیت شامل باشد.

از سویی هم، وزیر شهرسازی از غصب زمین در پروژه کابل جدید خبر داده و اظهار داشت که هیئتی تعیین شده تا سرنوشت حقوقی این پروژه به زودی واضح و مشخص شود.

این در حالی است که پروژه کابل جدید از سالها بدین سو مطرح بحث بوده؛ اما هیچ کار عملی بالای آن انجام نشده و این پروژه نیمه کاره مانده است.