آزار و اذیت دختر خانم ها در خیابانها را بس کنید!

27 اکتبر 2013

خیابان آزاری زنان درافغانستان از معضلات اجتماعی است که سابقه درازی دارد ولی طی سال های اخیر که فرصت های آموزشی، تحصیلی واجتماعی برای زنان بیشتر شده است این پدیده نیزگسترش یافته است.

به گزارش خاور میانه، روز یکشنبه شماری از فعالان حقوق زن واعضای نهاد های مدافع حقوق زنان در مرکز شهرکابل دست به راهپیمایی اعتراضی زده از نهاد های مسئول خواهان مصونیت زنان شدند.

این زنان که شال های به رنگ نارنجی – رنگ صلح ومحو خشونت- را در گردن شان اویخته بودند شعار های«بیایید محلات عمومی را برای زنان مصون بسازیم» و « ما مصونیت میخواهیم؛ آزار واذیت بس است» را نیز با خود حمل میکردند.

زهرا سپهر فعال حقوق زن میگوید که علاوه برخشونت های فامیلی علیه زنان در مکان ها ومحلات عمومی وکاری نیز علیه زنان مزاحمت ها وخشونت ها اعمال میشوند.

وی تصریح کرد« ما به این دلیل امروز دراین جا تجمع کرده ایم که میخواهیم علیه انواع مزاحمت های که علیه زنان در محلات کاری، جاده ها، مکان های عمومی وحتا دانشگاه ها ومکاتب صورت میگیرند، صدا وفریاد خود را بلند کنیم».

به عقیده او مزاحمت هادر محلات کار وجاده آزاری در برابر زنان کاملا دست وپاگیر شده حتا در موارد موجب ترک وظیفه زنان نیز شده است.

خانم روشن مشعل مسول بخش هم آهنگی شبکه زنان افغان میگوید که در راه پیمایی امروز بیش از 100 نهاد مداقع حقوق زنان اشتراک کرده وما باور داریم که این نوع انتقاد ها تاثیرات خود را دارد.

او انتقاد میکند « توقف موتر های شخصی در جاده ها وکوچه ها در برابر دخترخانم ها، استفاده از کلمات زشت در برابر زنان ویا تعقیب دختران در راه از جمله مزاحمت های عام در شهرکابل هستند واین نوع مزاحمت ها سبب مشکلات زیاد علیه زنان شده اند».

به باور او نبود اخلاق اجتماعی، نبود فرهنگ همه پذیر وسطح کمی سواد سبب بروز همچو مشکلات شده است.

در همین حال دختر خانمی از بردن اسمش خود داری ورزید به خبرگزاری خاورمیانه گفت « من چندین بار در مسیر دانشگاه تا خانه مورد تعقیب ومزاحمت پسران ول گرد قرار گرفته ام واز جمله در یکی از روز ها درحال که در در داخل کوچه راه میرفتم فردی به مزاحمت های فزیکی در برابرمن  اقدام کرد، نفس ام گیرکرده بود حتا صدایم بلند نمیشد، به سختی از دست او نجات پیدا کردم».

او شکایت میکند که از چنین برخورد ها شدیدا متنفر است از نهاد های اجتماعی وامنیتی میخواهد که علیه این پدیده زشت وارد اقدام شوند.

آزار و اذیت زنانان

خیابون ژ

زنان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.