آرامگاه غازی امان الله خان در ننگرهار بازسازی می شود

غنیگکمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور دستور داده است که آرامگاه غازی امان الله خان در ولایت ننگرهار بازسازی می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی در جریان سفرش به ولایت ننگرهار، در آرامگاه غازی امان الله خان بانی استقلال کشور اکلیل گل گذاشت و از مسجد شریف که در جوار آن موقعیت دارد، نیز دیدن نمود.

رئیس جمهور غنی ضمن اتحاف دعا به روح غازی امان الله خان به مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت ننگرهار دستورداد تا بزودترین فرصت بخاطر بازسازی آرامگاه بانی استقلال کشور و مسجد شریف که در جوار آن موقعیت دارد، یک هیات فنی را بگمارند.