آتش بس سوریه، فرصتی که قابل تکرار نخواهد بود

خاورمیانه

روزنامه «البیان» امارات در مطلبی مورد آتش بس سوریه نوشت: این آتش بس فرصتی است که اگر از دست برود، دیگر تکرار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روزنامه البیان چاپ امارات امروز یکشنبه گزارشی را در خصوص آتش بس سوریه منتشر کرد.

بر اساس گزارش این روزنامه، هم اکنون بسیاری از کشورهای منطقه ای و جهانی منتظراند تا نتیجه آتش بس برقرار شده در سوریه مشخص شود.

البیان در ادامه نوشت: همه انتظار دارند تا این آتش بس در نتیجه به پایان پنج سال جنگ و خونریزی در سوریه منجر شود.

در ادامه گزارش این روزنامه اماراتی آمده است: این آتش بس موفقیت آمیز باشد، مرحله بعدی ازسرگیری مذاکرات سیاسی برای حل و فصل بحران و سپس بازسازی سوریه خواهد بود.

البیان همچنین نوشت: آتش بس در سوریه فرصتی است که تکرار نخواهد شد و هرگونه اقدامی که به شکست آن بیانجامد در نهایت پیامدهای وخیمی برای تمام منطقه به دنبال خواهد داشت.