افغانستان روند آغاز تجارت را تسريع بخشيده است

بر اساس یک گزارش تجارتی گروپ بانک جھانی، افغانستان توانسته است در بين کشور ھای اسيای جنوبی پروسه آغاز فعاليت تجارتی خود را از طريق کاھش زمان و ھزينه لازم برای بدست آوردن جواز تجارتی و سرمايه گذاری و حذف طرزالعمل تفتيش دفاتر شرکت ھای جديد التأسيس، ساده تر سازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ھمچنان افغانستان توانسته است که با تطبيق سيستم ثبت تضمينات، معاملات مصؤن را نيز تقويت بخشد.

اين گزارش که تحت عنوان “درک مقررات تشبثات کوچک و متوسط پيشبرد فعاليتھای تجارتی ٢٠١۴ ” امروز (چهارشنبه) منتشر شد، تاکید شده که از جمله ھشت کشور اسيای جنوبی شش کشور آن توانسته تا در مجموع يازده شاخص اصلاحاتی را جھت آغاز فعاليت ھای تجارتی، تقويت دسترسی به قرضه و پرداخت ماليات، تطبيق نمايند.

در حقيقت در سالهای ٢٠١٢ – ٢٠١٣ ميلادی، کشور ھای اسيای جنوبی در بين ساير کشورھای جھان در عرصۀ تطبيق اصلاحات مقرراتی برای پيشبرد فعاليتھای تجارت، پيشتاز بوده است.

ريتا رامالو، مؤلف ارشد گزارش گروپ بانک جھانی ميگويد، “پيشبرد فعاليتھای تجارتی لزوم اً به معنای وضع کردن لوايح و مقررات محدود نيست، بلکه به معنای وضع نمودن لوايح و مقررات منطقی برای پيشبرد تجارت ميباشد و يقينا سرعت تطبيق اصلاحات مقرراتی در اسيای جنوبی ما را تشويق نموده است.

او تاکید کرده است که در سال گذشته شاھد پيشرفت ھای بطی در ھندوستان نسبت به ساير کشورھای رو به انکشاف مانند فدراسيون روسيه، بوده باوجود محيط بی ثبات اقتصادی درجھان، کشور ھای جنوب آسيا دارای برنامه ھای فعال اصلاحات بودند.”

سينگاپور در درجه بندی سالاانه گزارش بانک جھانی در صدر فھرست قرار دارد و توانسته است در بين ١٠ اقتصاد برتر جھان جايگاه خود را حفظ کند، کشور ھای ھانک کانگ، چين، زيلاند جديد، ايالات متحده، دنمارک، ماليزيا، جمھوری کوريا، جورجيا، ناروی و انگلستان از جمله کشور ھای ده گانه ای جھان ھستند که دارای بھترين و مساعد ترين محيط مقرراتی برای تجارت و سرمايه ميباشند.

برعلاوۀ درجه بندی جھانی، گزارش پيشبرد فعاليتھای تجارتی ھمه ساله در مورد آنعده اقتصادھای جھان که در مقايسه به سال گذشته در شاخص ھای اين گزارش بھبود يافته اند، نيز گزارش تھيه ميکند. کشور ھای ده گانه ايکه امسال در صدر اين فھرست قرار گرفته اند به ترتيب عبارت اند از اوکراين، رواندا، فدراسيون روسيه، فليپين، کوسووا، جيبوتی، ساحل عاج، بوروندی، جمھوری مقدونيه يوگوسلاويای سابق و گواتيمالا ميباشند.

با این وجود ھنوز ھم چالش ھای وجود دارند و از جمله کشور ھای فوق پنج کشور آن (بوروندی، ساحل عاج، جيبوتی، فيليپين، و يوکراين) ھنوز ھم از نظر تسھيل پروسه تجارت و سرمايه گذاری در نيمه دوم فھرست جھانی قرار دارند.

در این گزارش آمده است که در مورد گزارشھای پيشبرد فعاليت ھای تجارتی که از جمله گزارشھای مھم بانک جھانی ميباشد، دوران ،(IFC)  گزارش مشترک بانک جھانی و ادارۀ مالی بين المللی حيات فعاليت ھای تجارتی را از آغاز فعاليت تجارتی، تجارت فرامرزی، پرداخت ماليات تا رسيدگی به حالات افلاس و ورشکستگی، مورد تحليل و ارزيابی قرار ميدھد.

در گزارش پيشبرد فعاليت ھای تجارتی درجه بندی تسھيل فعاليتھای تجارتی توسط ١٠ شاخص سنجش و ارزيابی ميگردد و اين گزارش اقتصاد ١٨٩ کشور جھان را مورد پوشش قرار ميدھد.

گزارش امسال يازدھمين گزارش از سلسله گزارشات جھانی پيشبرد فعاليتھای تجارتی بوده و ١٨٩ اقتصاد جھان را مورد پوشش قرار داده است.

گروپ بانک جھانی يکی از بزرگترين منبع تمويل و دانش برای کشورھای رو به انکشاف ميباشد. اين گروپ متشکل از

که (IDA) و ادارۀ انکشاف بين المللی (IBRD) پنج نھاد مرتبط بوده که عبارتند از: بانک بين المللی بازسازی و انکشاف(MIGA)  ادارۀ تضمين چندجانبه از سرمايه گذاری (IFC)  مشترکاً بانک جھانی را تشکيل ميدھد، ادارۀ مالی بين المللی ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *