در این عید فطر چه گذشت ؟

خبرگزاری خاورمیانه –  میز اندیشه – اسلام  – اجتماع

محمد ناطقی – سفیر پیشین افغانستان در لیبیا

دیدگاهای متفاوتی که درروزهای عید اعلام شد

مقایسه دوعید نشان می دهد که بلحاظ خشونت چندان توفیری درکارنبوده است .عید سال گذشته حوالی ساعت ده صبح با انفجارمهیب درمسجد عید گاه درشهرمیمنه آغازگردید وده ها انسان نمازگذاربخاک خون غلطید.درروزاول عید امسال در«ودیره» شهرجلال آباد انفجارمرگباری صورت گرفت که چهارده نفرکشته وده ها انسان مظلوم دیگرروی قبرعزیزان شان بخاک وخون افتاد واقعا جنایت برسرقبرستان باورنکردی وهولناک بود.نوع طراحی هم بی نظیروشاید بی سابقه باشد.بهرصورت رویداد خونینی بود که صورت گرفت.درکناراین مسایل درد ناک اتفاقاتی داشتیم که چندان خوشایند نبود.اختلاف دررویت هلال ماه شوال نیزیکی ازگرفتاریهای شد که امسال آن را داشتیم مردم درروزپنجشنبه عید کردند ولی عده ای ازعلماء موضع گرفت وگفتند که ما عید را درروزپنجشنبه قبول نداریم آنها روزجمعه، عید شان را اعلام کردند این کارهم اصلا خوبیت نداشت ونباید صورت می گرفت که گرفت.

درکنارقضیه مرتبط به عید فطر،چند تا پیام وموضع گیری سیاسی را داشتیم.حکمیتار دریک بیانیه که گفته می شود ازسوی ایشان باشد،وضعیت عید امسال را تلخ کرد وی شاید درتاریخ مبارزات خود کم تردچارچنین اشتباه شده باشد گرچه هنوزتایید نشده که پیام ازآقای انجنیرحکمیتاررهبرحزب اسلامی باشد ولی این پیام با محتوای نفرت انگیزوتفرقه افگنانه تکذیب هم نشده پیام درحد انتساب به ایشان قابل بحث است.درکناراین مسایل سخنان رییس جمهورکرزی را درروزاول عید درمورد دفترطالبان درقطرداشتیم که این موضوع درذات خود قابل بحث وگفتگومی تواند باشد. این کلیات رویدادهای عید امسال می باشد اگربخواهیم با عید سال گذشته مقایسه نماییم چندان توفیری نداشته ودربرخی موارد بدترهم بوده است.ابتدا ازسخنان رییس جمهورآغازمی کنیم:

اظهارات رییس جمهوردرمورد دفترنمایندگی طالبان درقطر 

رییس جمهورکشور پس ازنمازعید درقصرریاست جمهوری به مساله بازشدن وبسته شدن دفترطالبان پرداخت وگفت: دفترطالبان دریک لحظه باز ودریک لحظه دیگربسته شد. ایشان روی این مساله تاکید داشت که اگرطالبان نمایندگی شان را درداخل افغانستان بازمی کرد وبیرق، لوحه شان را برافراشته می کرد هرگزبا چنین مساله ای روبرو نمی شد. رییس جمهور نمونه چنین نمایندگی های محترم را با اشاره به دفاتراحزاب تبیین کرد وگفت: احزاب سیاسی درداخل کشوردفتردارند وطالبان هم می توانیست مثل سایراحزاب درداخل خاک دفترونمایندگی داشته باشند وکسی بیروق وعلم طالبان را پایین نمی کرد.ایشان رفتارباطالبان درقطررا توهین دانست واین اهانت به این دلیل صوت گرفت که طالبان با خارجیها گفتگوکرد وبا مردم مذاکره ای نداشت وبه آنها بی حرمتی واهانت صورت گرفت.دریک مورد درهمین رابطه تفسیری خواندم که نوشته بود طالبان هرگزاین مساله را فراموش نمی کند که شرایط وزمینه های چنین اهانتی را خود رییس جمهورفراهم ساخت واین موضع گیری سرسختانه حامد کرزی بود که آمریکا وقطرازموضع خود عقب نشینی کرد ودفترقطررا بگفته رییس جمهوردریک « لحظه » بست.

البته شکی وجود ندارد که رییس جمهورجدی ترین موضع گیری را درمورد نمایندگی طالبان درقطرگرفت وهیچ تردیدی نیست که آمریکا وکشورقطر به دلیل مخالفت شدید وصریح حکومت افغانستان بود که نمایندگی قطررا دریک 24 ساعت بست بیرق ولوحه طالبان را برداشت ودیگراجازه نداد که طالبان ازنمایندگی قطربعنوان نمایندگی سیاسی شان حرف بزنند وبه این صورت دفترطالبان درقطربسته شد.برخی به رییس جمهورانتقادکرده که ایشان نباید درنمازعید به چنین مساله ای اشاره می کرد که به طالبان اهانت شد ودفترشان دریک لحظه باز ودریک لحظه دیگربسته شد.مضمون اظهارات رییس جمهورهمین بود که گفت: به طالبان اهانت شد ودلیل آن را هم ایشان یاد آورگردید که طالبان بجای روی آوردن به داخل کشور،با خارجیها وارد گفتگوشد وخارجیها به طالبان حرمت نگذاشت ودفترطالبان را بست وبیرق شان را پایین کشید ولوحه شان را جمع کرد.این حرف به این دلیل مورد انتقاد قرارگرفته است که طالبان وتحلیلگران وابسته به آنها گفته اند که روزگاری که برای نمایندگی طالبان درقطرپیش آمد بخاطرموقف سرسختانه رییس جمهوربود ونه امردیگر.

این موضع گیری درحد جدی وانعطاف ناپذیراعلام شد که حکومت افغانستان تمامی مذاکرات با آمریکا را درمورد گفتگوهای امنیتی متوقف کرد ودراین خصوص اعلامیه صادرکرد که با آمریکا مذاکره نمی کند ودلیل آن این است که درمورد نمایندگی طالبان درقطردوگانه عمل کرده است.حرف شان چیزی وعمل شان چیزی دیگری بود به همین علت ما با آمریکاییها گفتگوی امنیتی نداریم وعلت آن رفتاردوگانه شان درمورد نمایند گی قطراست.شکی وجود ندارد که نمایندگی طالبان را درقطرحکومت افغانستان بست واین امری است که برهیچ کسی پوشیده نیست.

درحال حاضربحث دراین است که احتمالا دفترطالبان ازقطربرچیده می شود ودولت قطرهم ظاهرا خسته شده گزارشهای دردست است که مقامات قطری گفته اند ما ازخیراین کار گذ شته ایم وبیایید دم ودستک تان راببرید وبه همین علت است که گفته شده طالبان ازقطرکوچ کشی می کنند اما اینکه درکجا می روند محرزنشده است برخی گفته اند درعربستان وگروهی هم گفته اند که ممکن است به ترکیه نقل مکان نماید البته این مساله قطعی نیست ولی خوب گزارشهای است که اظهارات وموضع گیریهای حکومت افغانستان کاررا بجای رسانده که ممکن است نمایندگی طالبان بجای دیگری منتقل شود وواقعا طالبان تحقیرشد وهمان گونه که رییس جمهورگفته است به طالبان اهانت شد، درست است به طالبان درمورد ایجاد نمایندگی اهانت به معنای واقعی صورت گرفته است.

پیامهای سیاسی با مضمونهای متفاوت به مناسبت عید

سه نوع پیام را درعید داشتیم یکی اظهارات وپیامهای حکومتی ودولتی بود که مقامات دولتی به مناسبت عید سعید پیام دادند وبرجسته ترین آن سخنان رییس جمهورباید باشد که به آن اشاره کردیم.دسته دوم ازپیام ها مربوط می شود به رهبران سیاسی دراین میان شاهد چندین پیام ازسوی رهبران سیاسی واپوزیسیون قانونی بودیم دراین میان استاد محقق پیام مفصلی را خطاب به مردم صادرکرد.استاد محقق رهبرحزب وحدت مردم درپیام خود به دومساله اساسی فقروگرسنگی مردم ومساله پیمان امنیتی اشاره داشت ودرهردو مورد به یک نحوی حکومت را مسوول گرفتاری، عامل تنگ دستی مردم دانست.ایشان درپیام خود گفت: مردم انتظارداشت که باروی کارآمدن حکومت تازه وسرازیرشدن میلیاردها دالربه افغانستان،فقروگرسنگی ازبین می رود ولی درعمل دیده شد که مردم روزبروزفقیرترشده ویک عده حسابهای بانکی شان پرازعواید ودرآمدهای سرازیرشده گردید.

مضمون سخنان استاد محقق انتقادات ازحکومت درمورد فقروناداری مردم بود ایشان تاکید کرد که حکومت دراین مساله کوتاهی کرد ومسولیتهای که داشت انجام نداده است.ایشان دربخش دیگرازپیام خود به مساله موافقتنامه امنیتی اشاره کرد وگفت: امضای این سند باید به نفع مردم باشد ونباید به دلایلی به بن بست کشیده شود. درپیام عیدی ایشان این دومساله به این مضمون به نظرمن برجسته گی داشت «فقروپیمان امنیتی» درهردومورد به یک نحوی حکومت افغانستان را مسوول دانست بخصوص درفقروگرفتاری مردم بشترین ملامتی را متوجه دولت افغانستان ساخت .

نوع سوم ازپیام ها مربو ط می شد به دورهبرمخالف ومسلح.ملامحمد عمردرپیام عیدی خود ضمن رد تجزیه افغانستان با یک نوع مدارا با مردم صحبت کرد وازپیروان خود خواست که ازکشتارمردم ملکی پرهیزنماید درسال گذشته هم پیام ملا عمراشاراتی صریحی به این مساله داشت که مردم بیگناه نباید کشته شوند وازپیروان خود خواسته بود که درجنگ شان مردم ملکی را نکشند ولی درعمل دیدیم که هنوزرنگ قلم ملا نخشکیده بود که انفجارمرگبارمسجد عید گاه، درشهرمیمنه پیش آمد امسال هم دیدیم که همین کارصورت گرفت درروزاول عید بمب را در«ودیره» شهرجلال آباد جابجای کرد وزایران که روزاول عید را می خواست برمزارعزیزان شان حاضرشوند را بصورت بسیاربیرحمانه بخاک وخون کشید.واقعا صحنه های این جنایت خیلی تکان دهنده ومشمئز کننده درروزهای عید بود.

توالی جنایت وکشتاراین شبهه را ایجاد کرده که علیرغم پیام وتاکیدات ملا عمررهبرطالبان چرا چنین کشتارهای هولناک صورت می گیرد؟.گفته شده که اصولا ملاعمری وجود ندارد وازنام وی چنین کارهای انجام می شود اگرملا عمری باشد که مقتدرومسلط برگروه طالبان باشد، دیگراین همه قتل عام پی هم چه معنا دارد این مساله اهانت ونقض آشکارگفته ها وفرمانهای ملا عمراست.نکته دیگری که درمضمون پیام ملا دیده می شد لحن مسالمت آمیزوآشتی جویانه بود. وی مذاکره را ازموضع امارت اسلامی شان تایید کرد ودیگراینکه گفت نمی خواهد انحصارقدرت رادرافغانستان داشته باشد به یک نحوی به اموری پرداخت که نشان ازمدارا وتکثررا درسیاست، فرهنگ وآموزش را نشان می داد.واین که به تنهایی نمی خواهد قدرت سیاسی را دراختیارداشته باشد وحاضراست امارت طالبان وارد گفتگوهای صلح شود.

خوب اینها علایم مثبت درگفته های ملاعمراست وازهمه مهم تراین که پیروان خود را ازکشتارمردم برحذرمی دارد گرچه درعمل هیچ تاثیری نداشته است ولی بحث ما درمورد مفاهیم ومحتوای پیامها است.اما پیامی دیگرمنسوب به انجنیرحکمتیاررا خواندیم واه که این پیام چه قدرنفرت انگیزبود وتا چه اندازه حملات بیرحمانه براقلیتها قومی، تباری بخصوص جامعه هزاره داشت.این پیام درشان یک رهبرسیاسی هرگزدیده نمی شد به لحاظ مندرجات ومحتوای، بسیارنفرت انگیزنوشته شده بود.پیام منسوب به آقای حکمیتارخیلی به لحظات سیاسی واعتقادی وایجاد نفرت ودامن زدن به مسایل اقلیتهای تباری،حقیرانه وتقلیل یافته نوشته شده بود.گرچه این پیام منسوب به ایشان است وتاهنوزتایید نشده که رهبرحزب اسلامی چنین پیام پرازکینه های تباری را منتشرکرده باشد ولی بهرصورت چند روزاست که این حرف به ایشان نسبت داده شده وتکذیبی هم صورت نگرفته است.

مقایسه بین مضامین پیام ملاعمر وحکمیتار،نشان می دهد که ملا، خیلی انسانی تروفراقومی ترنسبت به حکمیتارفکرمی کند وی نگفته است که تباری درافغانستان جای ندارد وملا عمر درپیام خود نگفته که هرچه شهروشهرک است را به تصرف خود درمی آورد وبه صاحبان اصلی شان می دهد ملا عمر نگفته است که هیچ پناه گاهی برای گروهای قومی وجود ندارد.ملاعمردرپیام خود انحصارقدرت رانفی می کند وسخن ازانهدام وتدمیروکشتارسرنمی دهد ولی همه این مسایل درپیام منسوب به رهبرحزب اسلامی دیده می شود.عید فطرامسال ما با این رویداد ها گذشت ونیروهای امنیتی تاحدی زیادی درامرتامین امنیت موفق بود ودرپایان ازآنها باید ستایش کرد.عید امسال با چنین دیدگاهای متفاوت به پایان رسید به امید روزهای خوب وعید های پرازبرکت وصلح ،صفا درسالهای آینده.

منبع : http://nateqi.blogsky.com/1392/05/19/post-787/

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *