نا امیدی اوباما از تعامل با کرزی

بارک اوباما از معاملات با رییس جمهورکرزی نا امید شده است و ممکن است هیچ سرباز امریکایی پس از سال آینده میلادی در افغانستان نماند.

به گزارش خبر گزاری خاور میانه، برخی از مقام های امریکایی و اروپایی گفته اند که واشنگتن بیرون کشیدن زودهنگام و کامل نیروهای امریکایی را از افغانستان به بررسی گرفته است.

درهمین حال رهبرجبهه ملی، هشدار می دهد که اگرنظامیان امریکایی از افغانستان بیرون شوند، یکباردیگر جنگ های داخلی دامن گیر کشور خواهد شد.

قراربود نیروهای امریکایی پس از این سال ماموریت مشوره دهی و آموزشی نظامیان افغان را برعهده بگیرند.

اما به راستی علت این همه کشیده گی ها در روابط کابل و واشنگتن درچی است و چرا دریک چنین مقطع زمانی حساس، کابل و واشنگتن تیره گی روابط را به آزمون گرفته اند؟

احمد ضیا مسعود رهبرجبهه ملی گفته است که :« اگرشمار نیروهای امریکایی درافغانستان به صفر برسد  جناح های  در گیر وارد جنگ های داخلی خواهند شد ، اردو از هم خواهد پاشید وهمه دست آوردها ازبین خواهند رفت.»

با این همه گفته می شود که درچنین اوضاع اگرافغانستان از سوی ایالات متحد امریکا کنار زده شود، دخالت های کشورهای همسایه بیشترازهرمعضل دیگر به آینده افغانستان مشکل آفرین خواهد شد.

عضومجلس نمایندگان، شکریه بارکزی گفته است که دولت افغانستان نباید درمرحلۀ قرار بگیرد که تمام دوستان استراتیژیک را درصفحه رد قرار بدهد و با دشمنان دست دوستی دراز کند.

مقام های امریکایی گفته اند که بارک اوباما متعهد است تا حضورنظامی واشنگتن را تا پایان سال 2014 میلادی درافغانستان پایان بخشد واما مقام های ادارۀ اوباما هنوزهم درحال گفتگوبا مقام های افغان دربارۀ ماندن یک رقم کوچک نظامیان امریکایی،هستند.

اما تا هنوز دربارۀ این که چی تعداد سربازان امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد و آیا به راستی شمار سربازان امریکایی تا سال دوهزاروچهارده به صفر خواهد رسید به گونۀ رسمی از سوی واشنگتن چیزی گفته نشده است.

کشیده گی های کابل و واشنگتن

روابط کابل و واشنگتن در سال های گذشته با فراز و فرودهای زیادی به همراه بوده است.

مقام های افغان به این باوراند که کشته شدن غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی یکی ازعلت های بنیادی تیره گی روابط میان کابل و و اشنگتن بوده است و رییس جمهور کرزی بارها از این کار واشنگتن انتقاد کرده است.

عملیات های نظامی شب هنگام از سوی نیروهای خارجی و باز رسی خانه ها ازسوی این نیروها ازعلت های دیگرکشیده گی روابط کابل و واشنگتن گفته شده است.

هرچند در سال های اخیر مسوولیت های عملیات های شبانه به نیروهای افغان سپرده شد، اما بسیاری آگاهان به این باور هستند که پس از آن نیز روابط کابل و واشنگتن به جریان اصلی اش برنگشت.

قراربود درگفتگوهای قطر،دولت، نظام وقانون اساسی افغانستان اصل قرار بگیرد و گفتگو بر سر خواست های طالبان باشد، اما ظاهراً در قطراین موضوع وارونه شد و طالبان اصل قرار داده شدند، چیزی که واکنش های زیادی را در داخل و خارجی ازکشور نیز به همراه شد.

بر افراشته شدن پرچم طالبان در قطرو نیز نصب لوحه امارت اسلامی واکنش تند دولت افغانستان را به همراه شد.

دولت افغانستان در نخستین واکنش گفتگوها در بارۀ پیمان امنیتی با واشنگتن را به حالت تعلیق در آورد و از ایالات متحد امریکا به شدت انتقاد کرد.

هرچند اکنون پرچم طالبان از این دفتر پایین آورده شده است ونیز لوحه امارت اسلامی از این دفتر غیر نمایان شده است، اما هنوزهم از آغاز گفتگوها دراین دفتر خبری نیست و ظاهراً روابط کابل و واشنگتن هنوز هم سیر قهقرایی را می پیماید.

چنانچه رییس جمهور کرزی امریکا را به تلاش آغاز گفتگوهای جدا گانه با طالبان وطرفداران پاکستانی آنها متهم کرد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *