سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

چرا غرب پیاده روی مراسم شیعیان اربعین را بایکوت می کند

indexبه گزارش خبرنگار میدانی ما در عراق از یک فعال سیاسی بحرینی در خصوص آثار پیاده روی اربعین سئوال شد، که وی در پاسخ به این سئوال گفت، هدف و انگیزه ما اشاعه فرهنگ عاشورا در این مراسم است وی گفت بحمدالله هرساله به شکوه و عظمت این پیاده روی افزوده میگردد.

خلیل گفت در این مراسم که بالغ بر بیست میلیون زائر شرکت میکنند خدمت به زوار امام حسین (ع) را افتخاری برای خود میدانم که ان شاءالله مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد.

سئوال دوم : چرا غرب مراسم پیاده روی اربعین را پوشش رسانه ای نمی دهند؟!

احمد خلیل گفت سکوت این رسانه ها خجالت آور است چرا که غرب از بی اهمیت ترین مسائل جهان خبر تهیه میکند و در رسانه های همسوی خود منتشر می کنند ، اما از بزرگترین راهپمایی جهان براحتی عبور میکنند و آنرا پوشش نمی دهند.

وی گفت مردم غرب در اسارت رسانه ای به سر میرند و ان شاءالله روزی بشود که از زیر سلطه غولهای رسانه ای آزاد گردند .