سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

ترور مسئول جنبش مقاومتی صابرین در نوار غزه

979854_226در حاشیه اعتراضات اخیر مردمی در نوار غزه، هشام سالم؛ رهبر جنبش مقاومتی صابرین در نهم اکتوبر گذشته، از سوی فرد ناشناسی به وسیله چاقو از ناحیه گردن مورد سوء قصد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی در حالی که فرزند نوجوانش همراه او بود در شرق شجاعیه و نزدیک گذرگاه “ناحال عوز” در مرز غزه با رژیم اسرائیل مورد سوءقصد قرار گرفته و پس از این حادثه، به کما رفته و افرادی که در آن منطقه حضور داشتند وی را به بیمارستان الشفاء در غزه منتقل می نمایند و پس از اینکه در بیمارستان مذکور، آلت قتاله از گردن وی خارج می شود، به دلیل احتمال حمله مجدد ضاربین، وی به بیمارستان دیگری منتقل می گردد و در آنجا تحت عمل قرار می گیرد.

به دنبال این حادثه، مسئولین گروه های مختلف از جمله حماس و جهاد اسلامی از وی عیادت به عمل آوردند.

همچنین براساس قرائن و شواهد به دست آمده، عامل این واقعه از مزدوران وابسته به جریانات سلفی نوار غزه می باشد که از سوی مسئولین امنیتی غزه تحت تعقیب قرار گرفته و گزارش ها حاکی از آن است که سر نخ هایی از عامل یا عاملین این حادثه نیز بدست آمده است.

گفتنی است رهبر جنبش صابرین تاکنون بارها از سوی گروه های سلفی و تکفیری نوار غزه تهدید شده و چند ماه پیش نیز بمبی در نزدیکی منزل وی جاسازی شده بود که قبل از انفجار توسط عناصر امنیتی حماس کشف وخنثی شد.