تاسیس سکرتریت کلستر انکشاف زیربناها در کابل

۱۱ قوس ۱۳۹۲

سکرتریت کلستر انکشاف زیربناها تحت ریاست وزارت فواید عامه کشور به هزینه 70 میلیون دالر امریکایی به کمک بانک جهانی در کابل تاسیس و آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشور گفت: هدف ازتاسیس کلسترهای بین الوزازتی در حقیقت اداره های هم آهنگ کننده و تخنیکی میان وزارت های سکتوری به منظور پیشربرد برنامه های ملی که برخی از وزارت های ارتباط کاری دارند، میباشند.

اوژن میگوید« در نشست های کابل و توکیو برنامه های ملی مطرح شدند که باید توسط خود افغان ها به پیش برده شوند بنابراین تشکیل کلسترها از همان کنفرانس ها به بعد درنظر بود که یکی پی دیگری تشکیل شدند وکلستر انکشاف زیربناها هم درحتم 2013 کارعملی اش را آغاز کرد.»

اوژن اضافه میدارد که خوش بختانه بانک جهانی وعده تمویل این پروژه را داده بود واین کلسترفعلا تحت تمویل بانک جهانی قرار دارد، این کمک شامل درحدود 70 میلیون دالربرای چهار سال میشود که علاوه بر مصارف اداری سکتریت، مطالعات تخنیکی، تطبیق عملی برخی از پروژه ها ورشد ظرفیت را شامل میشود.

وزیرفواید عامه می افزاید که از طریق این سکرتریت مطالعه، خط آهن در امتداد سمت شمال، دهلیز منابع، مطالعه سوخت فوسیلی برای ایجاد انرژی، ومطالعه امکان سنجی ذخایر آبی لوگر برای تهیه آب درکابل وساختمان دوسرک در ماحول دهلیز منابع درحال حاضرتحت بررسی میباشد.

محمد اکبر باریکزی وزیرمعادن وپطرولیم افغانستان که یک عضو این کلستر است میگوید «موجودیت کلسترانکشاف زیربناها یک ضرورت جدی پنداشته میشود واین کلستر میتواند هم آهنگی خوبی را میان اداره های مختلف سکتور ایجاد کند.»

جارالله منصوری معین وزارت ترانسپورت تشکیل کلسترها را برای پیش برد برنامه های ملی که در نشست کابل حکومت افغانستان به جهان تعهد کرده بود ضرورت مبرم میخواند. به باور وی هدف محوری تشکیل این کلسترها طرح وتطیبق مشترکانه برنامه های ملی توسط وزارت های سکتوری میباشد وی تصریح میکند« هم آهنگی، ایجاد ظرفیت در حکومت، تامین شفافیت، پایداری انکشاف، رشد موثر وپویایی اقتصاد ودرنهایت انکشاف متوازن واساسی برای رفاه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی افغانستان.» میباشد.

به قول مسولان از 22 برنامه ملی که در کنفرانس کابل تعهد شده بودند تا کنون توسط همین کلسترها 21 برنامه موفقانه طرح وتدوین شده اند.

دراین سکرتریت که وزارت های فواید عامه، ترانسپورت، انرژی وآب، معادن وپطرولیم، مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وانکشاف شهری افغانستان عضویت دارند به هدف هم آهنگی ونظم درست در برنامه های انکشافی زیربنایی افغانستان تاسیس شد.

به شمول سکرتریت کلستر انکشاف زیربناها شش کلستر در چوکات حکومت افغانستان میان وزارت های سکتور برای هم آهنگی بیشتر وتطبیق بهتر برنامه های ملی کشورتشکیل شده اند.

70 میلیون دالر

بانک جهانی

زیربناها

فواید عامه

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.