یک گروپ حجاج آدم ربا در کابل بازداشت شد

۱۳ حوت ۱۳۹۴

fgdfدر نتیجه اعتراف اعضای یک گروه اختطاف گران، شش عضو دیگر این گروه نیز از شهر کابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد از ناحیه هفدهم شهر کابل بازداشت شده اند.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی آمده است که پیش از این یک گروه پنج نفری در پیوند به اختطاف یک نوجوان 14 ساله از ناحیه دهم کابل بازداشت شده بودند.

به نقل از خبرنامه، بعد از اعتراف این افراد، موظفین امنیت ملی شش عضو دیگر گروه اختطاف گران را نیز از ناحیه هفدهم شهر کابل بازداشت کرده اند.

حاجی پرویز، حاجی زمری، حاجی اسدالله، توریالی گاز فروش، کامل و خلیل، شش عضو تازه بازداشت شده گروه اختطاف گران هستند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد در چندین قضیه اختطاف بازرگانان و کودکانشان دست داشته اند.

اختطاف،

اعراف،

بازرگانان

توریالی کاز فروش،

حاجی اسدالله،

کابل،

نوجوان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed