وزیر مخابرات و رییس دفترش به سارنوالی معرفی شد

۲۵ حمل ۱۳۹۷

کمیسیون نظارت حق دسترسی به اطلاعات وزیر و رییس دفتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به دلیل نقض قانون به دادستانی معرفی شد.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز پنچ شنبه به رسانه ها گفته که  شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی و ریس دفترش را به دلیل شریک نکردن معلومات با خبرنگار روزنامه “افغانستان‌ما” به سارنوالی معرفی کرده است.

یک عضو کمیسیون ضمین تایید این خبر وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی را به کم کاری متهم می‌کند می‌افزاید که این وزارت تا هنوز “مرکز مرجع مسوول اطلاع رسانی”خود را ایجاد نکرده است.

این عضوی کمیسیون افزود که ما مکتوب معرفی این متخلفین را به لوی سارنوالی فرستادیم و حالا کار به دست که لوی سارنوالی است که چه می کند.

به اساس گزارش ها خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی افغانستان برای تهیه گزارش در مورد مالیات تلفن‌ها به دفتر وزیر مخابرات می رود گفته می شود که ضمن این که برایش اطلاعات داده نمی‌شود این خبرنگار توهین می‌کنند.

به اساس این قانون تمام نهادهای رسمی مسوول به شریک ساختن اطلاعات دست اول با رسانه ها هستند وهر فرد حق دسترسی به اطلاعات را دارد و کمیسیون نظارت حق دسترسی به اطلاعات صلاحیت دارد که نهاد های را که از شریک ساختن اطلاعات سر باز می‌زند به نهاد های قضایی معرفی کند.

 

 

اطلاعات

افغانستان

سارنوالی

مخابرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.