سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

هزار منسوب اردو در جریان سال گذشته واکسین شده اند

اردوی ملی افغانستان 2مسئولان بخش صحیه فرقه 20 پامیر از تطبیق واکسین های مختلف برای هفت هزار تن از منسوبین این فرقه در جریان سال گذشته خبرمیدهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مسئولان میگویند که توجه به صحت و سلامتی نیروهای اردوی ملی ازاولویت های وزارت دفاع ملی بحساب میابد از اینرو برنامه تطبیق واکسین را از مدت دو سال بدینسو در کلینیک صحی فرقه 20 پامیر مورد اجرا قرار داده اند.

جگرن داکتر عبدالباسط وصیل سرطبیب کلینیک فرقه 20 پامیر می گوید که عرضه خدمات صحی وقایوی یک بخش دیگر از خدمات صحی در مراکز و قرار گاه های اردوی ملی کشور است که در فرقه 20 پامیر نیز به منسوبین عرضه میشود.

سرطبیب کلینیک فرقه 20 پامیر تطبیق واکسین های مختلف را برای حفظ صحت و سلامت پرسونل اردوی ملی در مقابل امراض بسیار مهم و با اهمیت میداند.

وی می گوید: واکسین یک بخش مهم طبابت را تشکیل میدهد خصوصا طب وقایوی ما که در این بخش در قسمت امراض انفلونزا، زردی سیاه، تیتانوس که منسوبین ما با خاک سرو کار دارند و همچنان در قسمت انفلونزا و امراض موسمی واکسین میشوند که در طول سال گذشته به تعداد 7000 نفر از لوای اول و دوم فرقه 20 پامیر واکسین شده اند.