نيروهاي افغان بدون كمك خارجي ها هم موفق هستند

۲۹ میزان ۱۳۹۲

مقامهاي پوليس درهرات ميگويند: امنيت كامل شهر ولسوالي هاي هرات را با كمك ساير نهادهاي امنيتي افغان به صورت كامل تامين نموده اند و هيچ مشكل امنيتي درآستانه برگزاري انتخابات درهرات مشاهده نميشود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان ميگويند: تمامي مراكز وسايت هاي انتخاباتي تحت پوشش نيروهاي پوليس ، ارتش وكارمندان رياست امنيت ملي هرات قراردارد و هيچ نگراني وجود ندارد.

جنرال سميع الله قطره فرمانده جديد پوليس هرات ميگويد: به منظور رفع تشويش و نگراني هاي مردم ، وي اطمينان ميدهد كه نيروهاي پوليس صددرصد توان تامين امنيت شهر ولسوالي هاي هرات را دارند و هيچ نگراني ازاين لحاظ وجود ندارد.

اوگفت: درآستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي كشور ، نيروهاي پوليس و ارتش به همكاري امنيت ملي ، امنيت كامل 467 مركز انتخاباتي را درشهر ولسوالي هاي هرات دردست دارند.

اوهمچنان ميگويد: درصورت كمك و عدم كمك ويا حمايت وعدم حمايت و يا هم دخالت ويا عدم دخالت خارجي ها نيروهاي پوليس وساير قواي امنيتي افغان توانايي تامين امنيت مردم شان را دارند.

به گفته فرمانده پليس هرات ، درحال حاضر درتمامي  467 مركز راي دهي درشهر ولسوالي هاي 15 گانه هرات نيروهاي مشترك افغان جابجا هستند.

اين درحاليست كه يك ماه قبل رحمت الله صافي فرمانده سابق پليس هرات گفته بود 17 مركز راي دهي درولسوالي هاي شيندند ، گلران و كشك رباط سنگي هرات تحت تهديد بلند مخالفين مسلح دولت قرار دارند.

گفتني است ازجمله 467 سايت انتخاباتي درولايت هرات ، 19 مركز آن درحال حاضر براي ثبت نام راي دهندگان فعال است.

امنیت ژپولیس

انتخابات

هزات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.