فهیمه سادات نماینده مردم جوزجان درگذشت

۱۲ جوزا ۱۳۹۷

فهیمه سادات نمانیده مردم جوزجان در مجلس نمایندگان شب گذشته (11 جوزا) به دلیل ایست قلبی درگذشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فهمیه سادات که طی دو دوره نماینده مردم جوزجان در پارلمان بود شب گذشته به دلیل ایست قلبی درگذشت.

در هیمن حال دفترمعاونیت اول ریاست جمهوری درگذشت این عضوی مجلس نمایندگان را ضایعه بزرگ برای مردم جوزجان و شورای ملی کشور عنوان کرده است.

فهیمه سادات که طی دو دوه از مردم جوزجان در پارلمان نمایندگی کرد و گفته می شود که دو روز پیش برای  انتخابات پیش روی ثبت نام کرده است.