سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

6 قرار داد به ارزش 354 میلیون افغانی منظور شد

downloadکمیسیون تدارکات ملی به ریاست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، شش  قرارداد را به ارزش سه صد و پنجاه و چهار میلیون افغانی منظور نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  در نشست کمیسیون تدارکات ملی قرار داد های مختلف مربوط به وزارت خانه ها و ادارات مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه ۶ قرار داد منظور شد و شمار دیگر قرار دادها جهت دقت بیشتر و رفع مشکلات تخنیکی به نشست بعدی موکول گردید.

کمیسیون تدارکات ملی روی هجده موضوع  که بیشتر آنها شامل درخواست اعطای قرارداد ها، ارزیابی آفرها، آغاز پروسه تدارکات و فسخ قرارداد ها بحث نمود و در رابطه به هفده مورد آن تصمیم گرفت.

براساس خبرنامه ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی  پیشنهاد شش قرارداد وزارت دفاع ملی را به ارزش ۳۵۴ میلیون افغانی و تقاضای فسخ یک قرارداد مربوط به ریاست عمومی اداره امور را منظور کرده است.

براساس خبرنامه، در قرار داد های وزارت دفاع ملی حدود ۵۷ میلیون افغانی صرفه جویی و کاهش قیمت در مقایسه سال های قبل، به عمل آمده است.

در نشست کمیسیون تدارکات،  دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد  حضور داشتند.