تصویب بودجه ملی به تعویق افتاد

۲۵ جدی ۱۳۹۵

اعتراض نمایندگان مبنی بر در نظر گرفته نشدن پیشنهادات شان در طرح بودجه، تصویب این طرح را به تعویق انداختند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سند بودجه سال 1396 امروز (25جدی) به نشست عمومی ارائه شده و نماینده گان نیز نظرات خود را بازگو کردند.

بر اساس گفته های امیر خان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، روی سند بودجه در جریان دو هفته گذشته، کارهای لازم صورت گرفته و نظرات و پیشنهادات نمایندگان در آن گنجانیده شده است.

وی تصریح کرد که برای پروژه های پیشنهادی نماینده گان، حدود ۶۳ میلیون دالر در بخش بودجه انکشافی بودجه اضافه شده است.

اما این اظهارات وی برای نماینده گان قناعت بخش نبوده و آنها اظهار داشتند که هنوز هم توازن در بودجه مد نظر واقع نشده است و عددم توازن در بودجه وجود دارد.

نماینده گان معتقد بودند که تنها پیشنهادات کمیسیون مالی و بودجه در سند بودجه مدنظر گرفته شده و پروژه های انکشافی هنوز هم توازن در ولایت ها را در نظر نگرفته است.

بحث ها و اعتراضات نماینده گان رئیس مجلس را واداشت که اعلام کند، طرح بودجه در نشست بعدی مورد بحث قرار گرفته و در صورت نیاز، مورد تائید قرار گیرد.

با گذشت یک ماه و نیم از ارائه سند بودجه به مجلس نماینده گان، هنوز هم این سند مورد تصویب و تائید قرار نگرفته است.

تعویق

طرح بودجه

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.