روز: آذر ۱۸, ۱۳۹۹

سالنگ باز است

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که این شاهره به استثنای وسایط تریلری، به روی تمام وسایط نقلیه...