روز: آبان ۲۷, ۱۳۹۳

رئیس جمهورغنی، کابل به یک نقشه ستراتژیک نیاز دارد محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید که شهر کابل...