دو اثر تاریخی به موزیم ملی تسلیم داده شد

۷ جدی ۱۳۹۴

national musium1ریاست امنیت ملی دو اثر تاریخی و باستانی را برای حفظ و نگهداری به موزیم ملی تسلیم داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی که امروز (۷جدی) به نشر رسیده است، این دو اثر شامل یک دیگ برونزی و یک کاسه سفالی می باشد.

ریاست امنیت ملی می گوید که قاچاقبران قصد انتقال این اموال باستانی به خارج از کشور را داشتند که پیش از این اقدام، به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.

ریاست عمومی امنیت ملی واگذاری این آثار به موزیم ملی را برای غنامندی هرچه بیشتر فرهنگی و تاریخی این موزیم مهم دانست.

آثار تاریخی،

امنیت،

برنزی،

موزیم،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed