برنامه عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت در کابل

۲۳ عقرب ۱۳۹۵

ورکشاپ «تطبیق و نظارت» از برنامه عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت امروز به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و با همآهنگی اداره ملل متحد در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ورکشاپ سه روزه با اشتراک نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی، تحت عنوان تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت و روند گزارش دهی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در هوتل کابل سرینا تدویر یافت.

هدف از برگزاری این نشست آگاهی دهی، تبادل تجارب، بررسی دست آورد ها، شناسایی چالش ها و پیشنهادات وزارت های ذیربط پیرامون پلان عمل ملی پیرامون قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط کنوانسیون سیدا با این قطعنامه می باشد.

در این نشست خانم «خجسته فنا ابراهیم خیل» رئیس حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه، روی اهمیت پلان عمل ملی افغانستان صحبت نمود.

وی، خواهان همکاری ادارات ذیربط برای تطبیق و گزارشدهی بهتر از تطبیق این برنامه شد.

همچنین «سید طارق» سرپرست اداره ملل متحد برای زنان روی تساوی جندر و تطبیق آن در افغانستان صحبت نمود  و تطبیق موافقانه این پلان را برای حکومت افغانستان تبریک گفت.

قابل یادآوری است که قطعنامه 1325 بعد از جنگ های خانمانسوزی که حقوق زنان در آن نقض می گردید، برای بهبود وضعیت زنان و اشتراک آنان در مذاکرات صلح و امنیت به تصویب رسید.

افغانستان به عنوان کشوری که طی سال های متمادی قربانی جنگ بوده، تطبیق این برنامه را یک نیاز ملی دانسته از همین رو برای بهبود وضعیت زنان اجرای مفاد این قطعنامه را مهم می پندارد.

برنامه عمل

زنان

صلح و امنیت

ورکشاپ

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.