اسد ۲۴, ۱۳۹۹

۵۱ شهروند کویت سلب تابعیت شد

gal.kuwiat.court.jpg_-1_-1دولت کویت ۵۱ شهروند این کشور را به علت غیرقانونی بودن اسنادهایشان سلب تابعیت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات کویتی به تازگی کمیته ای را در رابطه به مقابله با گروه های جعل اسناد و تذکره در این کشور تشکیل داده اند و در این مورد تحقیقات کرده اند.

گفته میشود اکثریت کسانی که سلب تابعیت شده اند از نیروهای نظامی و امنیتی کویت بوده که پدرانشان با پرداخت پول خود را به خانواده های کویتی منسوب کرده و تذکره خریداری نموده اند.

تحقیقات نشان می دهد که  افراد متهم اصالتا از عراق و سوریه بوده اند و تمام امکانات و وسایل رفاه که مختص به شهروندان کویتی بود از آنها سلب شده است.

وزارت داخله این کشور دستور داده تا دوسیه این افراد به نهادهای قضایی ارجاع شود.

کویت به خاطر حفظ تعادل و آرامش اجتماعی در این کشور از تنش های طائفه ای دوری کرده و کمتر اقدام به سلب تابعیت افراد نموده است.

براساس آمار تعداد زیادی از مردم کویت دارای دو تابعیت بوده و دارای تذکره های از کشور عربستان هستند که دولت کویت هیچ مشکلی با آنها ندارد.