نقش عربستان در عملیات تروریستی آلمان

اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که مجریان عملیات تروریستی در وورتسبورگ و آنسباخ از اعضای آکادمی ملک فهد در بن آلمان بوده اند که در ظاهر به فعالیت های فرهنگی مشغول است، اما در واقع به هدایت و سازماندهی عملیات تروریستی می پردازد.

Cpt--aGWIAAHj5p.jpg large

براساس گزارش خبرگزاری زیرو هیگ آلمان این افراد به صورت دائمی با ” مقرن بن ابراهیم المقرن ” مدیر آکامی ملک فهد در بن و “عواد بن صالح العواد” سفیر عربستان در آلمان در ارتباط بودند و بعد از دریافت مستقیم دستورات آنان به اجرای عملیات تروریستی در آلمان پرداختند.

تحقیقات مقام های آلمان در این زمینه ادامه دارد.

اواخر ماه سرطان امسال در حمله نوجوانی ۱۷ ساله با تبر به مسافران قطار در وورتسبورگ آلمان ۲۰ نفر زخمی شدند. چند روز بعد در اوایل ماه اسد هم جوانی ۲۷ ساله در آنسباخ با بمب‌گذاری، ضمن خودکشی ۱۵ نفر را زخمی کرد.