فساد چندین میلیارد دالری خاندان سعودی

امیر سعود بن سیف النصر درادامه انتقادات تند خود علیه سیاستهای ملک سلمان وعدم توجه وی به مساله ریشه کنی فساد، از فساد

امیر سعود بن سیف النصر درادامه انتقادات تند خود علیه سیاستهای ملک سلمان وعدم توجه وی به مساله ریشه کنی فساد، از فساد مالی گسترده به میزان چندین میلیارد دالر طی ماه های گذشته در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی در صفحه توتیتر خود نوشت :”طی ماه های اخیر مبالغ هنگفتی صرف معامله های دروغین و رشوه به حکام کشورها و ماجراجویی های برخی افراد تازه کار، شده که قابل قیاس با گذشته دور و نزدیک نیست.

سعود بن سیف النصر افزود:”مبالغ اختلاس شده طی ماه های اخیر، برای بی نیاز کردن کل فقرا و باز پرداخت کل بدهی مردم به دولت و هزینه اجاره بهای چندین ساله مردم، کافی بود و حتی می توانست هزینه مورد نیاز برای تکمیل بیمارستان های نیمه تمام و مدارس، شبکه آب و برق و تامین مسکن برای افراد نیازمند را هم پوشش دهد.

Author