اسد ۲۰, ۱۳۹۹

علاقمندی کشورهای منطقه و جهان برای آغاز پروژه تاپی

150214142535_tapi_project_map_640x360_bbc_nocreditمحمد آصف رحیمی والی هرات درکنفرانس “افغانستان، منطقه وجهان” گفت که کشورهای منطقه وجهان بخاطر تمدید پروژه تاپی در افغانستان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پروژه تاپی (TAPI) که شامل خط انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق افغانستان میباشد، بعنوان یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی منطقه یی درآینده نزدیک آغاز میشود و سالانه یک میلیارد دالر به دولت ومردم افغانستان مفاد خواهد رساند.

والی هرات افزوده است که استفاده از منابع طبیعی، افغانستان را از لحاظ تولید انرژی بخود کفایی میرساند و دانشگاه ها باید به مراکز پژوهشی و تحقیقی تبدیل شود تا از تحقیقات آنها در عرصه های مختلف استفاده گردد.

به گفته رحیمی، افغانستان دهلیز وصل منطقه است از همین رو علاقه مندی کشورهای منطقه و جهان بخاطر تمدید این پروژه افزایش یافته و در چند ماه آینده کار آن بگونه سمبولیک آغاز می شود.