صلیب سرخ درباره شیوه بیماری وبا در سوریه هشدار داد

12-10-28-134815201235230935s-baصلیب سرخ جهانی درباره شیوع وبا در شهرهای بزرگ سوریه به علت آب آلوده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پاتریک هاملتون هماهنگ کننده صلیب سرخ جهانی در خاورمیانه گفت احتمال دارد در دو سال آینده بیماریهایی واگیرداری مانند کولیرا و تب تیفوئید در شهرهای بزرگ سوریه از جمله حلب منتشر شود.

وی افزود شبکه توزیع آب در شهرهای بزرگ سوریه به علت ادامه جنگ در این کشور فرسوده شده است و احتمال دارد بیماریهای واگیردار مانند کولیرا و تب تیفوئید از طریق آب آلوده در این شهرها شیوع پیدا کند.