رهایی ۴ کارمند وزارت انکشاف دهات از چنگ رباینده گان در بغلان

والی بغلانچهار کارمند برنامه همبستگی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان که ۱۲ روز قبل در ولسوالی خوست از سوی افراد مسلح غیر مسؤل ربوده شده بودند، به همکاری بزرگان محل از چنگ رباینده گان رها شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالستار بارز والی بغلان پس از رهایی این کارمندان حکومتی هشدار می دهد پس ازین در هر نقطه بغلان هرکارمند حکومتی که مورد تحقیر و توهین قرار گیرد و یا هم به اسارت گرفته شود، برنامه های انکشافی در سطح آن محلات متوقف می شود.

چهارتن از کارمندان برنامه همبستگی ملی غرض نظارت از پروژه های برنامه همبستگی ملی به ولسوالی خوست این ولایت رفته بودند از سوی افراد مسلح غیر مسؤل ربوده شدن و مدت ۱۲ روز را در اسارت سپری کردند.

تا کنون دلیل این اختطاف روشن نشده است.

برنامه همبستگی ملی، یکی از برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات است که با ایجاد شوراهای انکشافی در قریه جات پروژه های عام المنفعه را برای مردم تطبیق می کند.