اسد ۱۹, ۱۳۹۹

دست داشتن سرویس اطلاعاتی کویت در آتش سوزی مجتمع آرامکو

1813405تحقیقات اولیه استخبارات عربستان نشان میدهد که عوامل وابسته به سرویس اطلاعاتی کویت در پس ماجرای آتشسوزی در مجتمع مسکونی آرامکو عربستان که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن گردید قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از پایگاه خبری “صحافه نت”  عوامل آتش سوزی از طریق بررسی دوربین های ورودی مجتمع مورد شناسائی اولیه قرار گرفته اند که یکی از آنها جوان ۲۱ ساله کویتی است که دانشجوی دانشگاه اسلامی مدینه بوده و تحت تاثیر آموزههای افراطی آن دانشگاه، استخراج نفت را دستکاری در خلقت خداوند تلقی کرده و آن را حرام میدانسته و بررسی ها نشان میدهد نامبرده دارای روابط نزدیکی با استخبارات کویت است.