اسد ۲۲, ۱۳۹۹

دختر افغان کانادایی تبار به پارلمان کانادا راه یافت

BxVRNruIAAAjeI1در انتخابات ٢٠١۵ کشور کانادا، مریم منصف دختر افغانستانی کانادایی تبار، توانست به پارلمان کانادا راه یابد.

خانم منصف از جانب حزب لیبرال کانادا در شرق تورنتو توانست در میان سه رقیب خود از احزاب محافظه کار و پارتی دموکرات های نو و پارتی سبز کانادا با بردن ٢۵،١۵٧رای برنده شهر خود گردد.

مریم منصف زمانی که پانزده سال داشت با مادر و دو خواهرش به کانادا مهاجرت کرد.

مریم منصف اولین زنیست که از شهر خود به پارلمان راه یافته است. انتخابات کانادا ده روز قبل آغاز شده وپروسه رأی دهی از جمعه گذشته یعنی از دهم اکتوبر اغاز گردیده بود و الی نزدهم اکتوبر طول کشید.

اعلام پیروزی حزب لیبرال با ناخرسندی بازارهای مالی کانادا مواجه شده که سیاست‌های محافظه کارانه دولت سابق را بیشتر می‌پسندیدند.