تبعیض جنسیتی در عربستان

زن در عربستان، اساساً از حقوق انسانی برخوردار نیست، با نگاهی به قوانین ذیل می توان به وضعیت اجتماعی زنان در این کشور پی برد، ضمن اینکه دولت سعودی همسو با مفتی های وهابی تا کنون کمترین امتیازی به حقوق و جایگاه زن در این کشور نداده است.

فراخوان در عربستان برای آزار و اذیت زنان شاغل

زنان تا سال ۲۰۰۱ فاقد هرگونه اوراق هویتی مستقل بودند و اسامی‏شان فقط در اوراق هویتی پدر و شوهر ثبت می‏شد. همچنان صدور کارت شناسایی برای زنان نیازمند اجازه یک سرپرست مرد می‏باشد.

در مارچ ۲۰۱۶ یک مؤسسه آموزشی سعودی دوره ه‏ای تحت عنوان «آیا زن، انسان است؟» برگزار کرده است.

ضمن اینکه در عربستان هیچ قانونی برای حمایت از زن در خانواده و اجتماع وجود ندارد، زنان از حق برابری در مقابل قانون منع شده و نظام قیمومیت، حق تصمیمگیری زنان راجع به زندگی خود سلب کرده است.

زنان و مردان در عربستان از حقوق مساوی در آموزش و پرورش برخوردار نیستند.

زنان در عربستان با برخورداری از مدرک و تجربه مساوی با همکاران مرد، در زمینه حقوق و رتبه اداری با آنها یکسان نیستند.

تفکیک جنسیتی در حدی است که زنان مجاز نیستند با مردان نامحرم هیچ نوع ملاقاتی داشته باشند؛ به عنوان مثال، مردان حتی در موارد اضطراری هم حق ورود به مکاتب دخترانه را ندارند. در تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۰۲ به علت ممانعت پولیس دینی عربستان از ورود آتش نشانان به مکتب دخترانه در حال احتراق در شهر مکه، ۱۵ دانش ‏آموز دختر کشته شدند.

در حوزه قیمومیت نیز  زنان در عربستان بدون داشتن قیم مرد، نمی‏توانند زندگی کنند.

عربستان تنها کشوری است که زنان بدون همراهی مرد محرم، اجازه خروج از منزل و تردد در شهر حتی برای خرید را ندارند.

 بالطبع، زنان اجازه سفر بدون همراهی مرد محرم را ندارند.

زنان بدون اجازه شوهر یا قیم خود، نمی‏توانند حساب بانکی باز کنند.

بانوان به تنهایی قادر به خرید و فروش موتر یا ملک نیستند.

 بانوان حق مراجعه به پولیس یا دادگاه و ثبت شکایت را بدون همراهی سرپرست مرد خود ندارند.

 حق سلامت برای زنان بواسطه نظام سرپرستی به خطر افتاده است. در اغلب بیمارستانها پذیرش، ترخیص و حتی خدمات عاجل به زنان بدون اجازه سرپرست آنها امکان پذیر نیست.

رأی دادن زنان در تنها انتخابات کشور یعنی انتخابات شوراهای شهر، منوط به این است که قیم‏شان راضی به رأی دادن آنها باشد و آنها را پای صندوق ببرد.

زنان با تمایز در حق تحصیل ناشی از نظام قیمومیت روبرو هستند. زنان بدون اجازه سرپرست مرد، اجازه تحصیل و تحصیلات عالیه ندارند. رفت و آمد دانشجویان دختر به دانشگاه باید با همراهی سرپرست باشد. اساتید مرد حق ورود به صنف های دختران را ندارند. بسیاری از دختران برای کسب بورسیه و تحصیل در خارج، مجبور به ازدواج مسافرتی (بخاطر داشتن سرپرست مرد) می‏شوند.

زنان مطلقه در عربستان از هیچ حقوقی در زمینه حضانت فرزندان و نفقه برخوردار نیستند و بدون اجازه یک سرپرست مرد، نمی‏توانند حتی فرزندان خود را در مکتب ثبت نام کنند.