اعتراضات کادرهای جنبش حماس به کاهش روابط این جنبش با ج.ا.ایران

2015727125154280635735983142805478789340285محمود الزهار از رهبران جنبش حماس طی اظهاراتی بیان داشت: بخش قابل توجهی از کادرها و عناصر جنبش حماس نسبت به کاهش روابط این جنبش با ج.ا.ایران معترض بوده و شخص خالد مشعل را مسئول این موضوع می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این طیف از نیروهای مقاومت معتقدند تنها کشوری که حامی واقعی آرمان فلسطین بوده و هیچ اتفاقی تاکنون نتوانسته از اهتمام آن به قضیه فلسطین بکاهد ایران بوده است. و به همین دلیل بر این باورند نباید حمایت ایران از جنبش حماس را با حمایت برخی کشورهای عربی منطقه که مرتباً سیاست‌های خود را تغییر می دهند و به هر موضوعی صرفاً نگاه منفعت محوری دارند تغییر داد.

شایان ذکر است بیشترین اعتراض در داخل حماس مربوط به گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش می باشد.