اتحادیه اروپا به انگلستان موقف خاص داد

دیوید-کامروننخست وزیر بریتانیا در مذاکرات بر سر ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواسته های کشورش را بر این اتحادیه تحمیل نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورماینه، اتحادیه اروپا برای ادامه عضویت بریتانیا حقوق ویژه ای را برای این کشور پذیرفت.

دیوید کامرون، ضمن اعلام موافقت نامه، گفت که اتحادیه اروپا حق انگلستان را درباره حفظ پوند سترلینگ پذیرفت و بدینوسیله برای اولین بار تائید کرد که در بازار مشترک میتواند بیش از یک اسعار وجود داشته باشد. نظارت بر سیستم مالی کشور در اختیار بانک انگلستان باقی می ماند و پول مالیه دهندگان انگلیس برای کمک به کشورهای ناحیه یورو استفاده نخواهد شد.

او همچنان خاطرنشان ساخت که انگلستان و غیره دول که در ناحیه یورو شامل نیستند، حق عملکرد مستقل یک جانبه را کسب کردند.موافقت نامه همچنان اصل رقابت را تصویب کرد.

کامرون گفت که این کار برای حفظ مشاغل در انگلستان ضروری بود.

صدراعظم انگلستان افزود که توافق راجع به بازار واحد انرژی که تعداد تامین کنندگان برای انگلستان را توسعه می بخشد و توافق راجع به امضای هرچه زودتر تجارت آزاد با دول در حال انکشاف فعال امریکا، جاپان، چین، استرالیا، هند و زیلاند جدید حاصل شده است.