منابع محلی از سرپل خبر داده اند که تروریستان طالب امروز پنج شنبه(22 سنله) بر چند پوسته نیروی های امنیتی در مرکز این ولایت حمله کرده و با نیروی های امنیتی درگیر شده اند و جنگ جریان دارد.

۲۲ سنبله ۱۳۹۷