تما پروازها از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شکل عادی جریان دارد و تنها دو پرواز اول صبح بدلیل یخ زدایی از رنوی و با رعایت تدابیر مصئونیتی لغو شده است

۲۲ جدی ۱۳۹۸


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.