کاهش صادرات خدماتی رژیم اسرائیل

۲۷ ثور ۱۳۹۵

Israel1به کفته خبرگزاری گلابز مؤسسه صادرات وتعاون بین المللی رژیم اسرائیل گزارش داد: «در سال 2015 برای اولین بار در شش سال گذشته ، صادرات خدمات کاهش یافته وبه میزان 32,4 میلیارد دالر رسید که نسبت به سال 2014، کاهشی 2,8 درصدی داشت.»

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آمار و ارقام این مؤسسه نشان می دهد که بیشترین میزان این کاهش، مربوط به صنعت گردشگری بوده است که با کاهش 6 درصدی، روبرو بوده و این کنته را به خوبی مشخص می سازد که پس از حمله اسرائیل به غزه در تابستان سال 2014، بخش گردشگری این رژیم، با مشکلاتی روبرو گردیده است.

 نتایج اعلام شده نشان دهنده  کاهش تمایل گردشگران به حضور در سرزمین های اشغالی و کاهش در آمد هتلها می باشد.

همچنین طبق آمار منتشر شده در بخش تجارت کاهش 2 درصدی صادرات خدمات در حوزه فن آوری برتر نسبت به سال 2014 بوده و به عقیده کارشناسان مربوطه این کاهش ناشی از سقوط 11 درصدی صادرات « مؤسسه تحقیقات وتوسعه »رژیم اسرائیل (R&D) که به میزان 3،8 میلیارد دالر می باشد.

روبرو،

صنعت،

کارشناسان،

کنته،

گردشگریف

مشکلاتی،

هتلها،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed