شيخ عيسى قاسم … قلب تپنده بحرين

۶ جدی ۱۳۹۵

شیخ عیسی قاسم امروزه قلب تپنده بحرین شده است، وی كشور را زنده نگه می دارد و انرژى را در رگ هايش می دمد و اميد را به مردم می بخشد تا توانايى مقابله با همه ى چالش ها و سختى ها را داشته باشند.

آنچه اين روزها در بحرين اتفاق افتاده و مى افتد را نمی توان ناديده گرفت يا به آسانى از كنار حوادث و تاثيراتش چه در بحرين و چه در منطقه رد شد.

چرا كه راهپيمايى ها و اعتراضات مسالمت آميز بحرينى ها در كمال تمدن و روشن فكرى برگزار می شود و شايد با همه اعتراضات ساير نقاط جهان متفاوت باشد. در بحرين پشت پرده ى اعتراضات رهبرى حكيمانه و منطقى كه به روش هاى مسالمت آميز و حقانيت هدف خود ايمان دارد، قرارگرفته است.

در بحرين تظاهركنندگان عدالت، دادن حق به حق دار و عدم تبعيض بين طائفه ها و شهروندان را مطالبه می كنند و هنگامی كه نيروهاى رژيم فعلى اقدام به سركوب آنان نمود، به آنان حمله كرد و ناسزا گفت، به حريمشان تجاوز كرد، مساجدشان را تخريب نمود، رهبرانشان را در بند گرفت، جوانانشان را به قتل رساند و حتى نفس هايشان را خفه كرد، دست به اسلحه نبردند و گوشه و كنار شهر را تخريب نكردند، زيرا به زندگى مسالمت آميز براى آسايش شهر و شهروندان اعتقاد دارند.

اين مطالبات اجرا شدنى نيست و آرامش برقرار نمی شود؛ مگر با وجود رهبرى حكيمانه و عقل مدبر كه به حق ايمان داشته باشد. اين رهبر شيخ عيسى قاسم است كه به حق و احقاق حق اعتقاد دارد ولى با روش هاى مسالمت آميز كه آسايش كشور و شهروندان را به هم نزند.

او قلب تپنده بحرين است كه كشور را زنده نگه می دارد و انرژى را در رگ هايش می دمد و اميد را به مردم می بخشد تا توانايى مقابله با همه ى چالش ها و سختى ها را داشته باشند تا با وجود تلاش هاى حكومت هاى غربى براى استعمار كشور و مزدورانشان در حكومت كه به هر طريقى سعى می كنند هويت مردم را از آنها سلب كنند.

شيخ در پيمودن اين راه سخت خم به ابرو نياورده و هرگز از چارچوب عقلانيت خارج نشده و همواره اميد و شادى به قلب هاى نااميد و ناشاد ملت كه از ظلم حكومت به تنگ آمدند، می بخشد.

حكومت نيز با ابطال شناسنامه وى و حمله به منزلش تلاش بى نتيجه اى براى كشتن اين قلب تپنده و گرفتن چشمه ى اميد از مردم و قطع شريان زندگيشان دارد. كه اين اقدام “كمال پستى و مزدورى” آنها را اثبات می كند.

درود بر تو اى شيخ بزرگوار، خداى متعال شما را براى ما حفظ كند!

استعمار،

بحرین،

جوانان،

شيخ عيسى قاسم،

هویت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.