ترور فرماندهان فیلق الرحمن توسط داعش

۶ سرطان ۱۳۹۴

بنابر تصمیم گیری فرماندهان نیروهای داعش در ریف دمشق ترور برخی از فرماندهان مجموعه های مسلح در این منطقه در دستور کار قرار گرفته ومتعاقب آن یک فرد انتحاری خود را در جلسه فرماندهان فیلق الرحمن منفجر که بر اثرآن ابونصر فرمانده فیلق الرحمن به صورت سطحی مجروح وریاض الخرقی ملقب به ابوثابت فرمانده گروه جندالعاصمه کشته می شود. طراحی برای ترور فرماندهان دیگر در دست پیگیری است.

ترور،

داعش ،

فیلق الرحمن ،

منطقه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed