اعلان

اعلان پاتی برخه

اعلان

 
۲۹ غبرګولی ۱۳۹۵  
پاک سازی حلب آغاز شد پاتی برخه

پاک سازی حلب آغاز شد

 
۲۰ غبرګولی ۱۳۹۲